මුදල් හදිස්සියකට ඉඩම ඉතා ඉක්මනින්ම ව

Published by Anton Samantha 2019-07-03 20:07:56 Gampaha, Wattala

ඉඩම බැලූ පසු ගනන් කතා කර ගත හැක.
නිරවුල් ඔප්පු.
තුන් පැත්තකින් තාප්ප වලින් වටවී ඇත.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 14.88 Perches
Address : පරණ මීගමු පාරට ඉතා කිට්ටුව ඉඩම පිහිටා ඇත.
For sell
Gampaha, Wattala
Ad ID 25188

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka