මුදල් හදිස්සියකට ඉඩම ඉතා ඉක්මනින්ම ව

Published by Anton Samantha 2019-07-03 20:07:56 Gampaha, Wattala

ඉඩම බැලූ පසු ගනන් කතා කර ගත හැක.
නිරවුල් ඔප්පු.
තුන් පැත්තකින් තාප්ප වලින් වටවී ඇත.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 14.88 Perches
Address : පරණ මීගමු පාරට ඉතා කිට්ටුව ඉඩම පිහිටා ඇත.
For sell
Gampaha, Wattala
Ad ID 25188

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads