පරිපාලන නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)- කඩවත

Published by dhanushka 2018-07-26 12:07:12 Gampaha, Kadawatha

කළමනාකරණ ක්ෂේත්රයේ රැකියාවක් සොයන ඔබට
මෙන්න අනගි අවස්ථාවක්
# තනතුර : පරිපාලන නිලධාරීන් (male/female)
=======================
# සුදුසුකම් :
• අවු. 18-25 අතර තරුණ ඔබට මේ සඳහා අයදුම් කල හැක.
• රු. 30000 – 45000 ක වැටුපක් සහ කළමනාකරණ පුහුණු පාඨමාලාවක් නොමිලේ
• A/L ,O/L සමත් හෝ A/L හෝ O/L විභාගයට පෙන්සිටි අයට අයදුම් කල හැක .(ගැහැණු /පිරිමි)
DMI (PVT) LTD ආයතනයේ දිවයින පුරා අළුතින් ආරම්භ කරන ශාඛාවන් සඳහා කළමනාකරුවන් බඳවාගැනීම දැන් සිදුකෙරේ
.
#ප්‍රතිලාභ :
• නොමිලේ ජාත්යන්තර මට්ටමේ පුහුණුවක්.
• පුහුණු කාලය තුලදී රු. 12000 – 18000 දක්වා දීමනාවක්.
• අනතුරුව රු. 30000 – 45000 අතර දීමනා සමගින් ස්ථිර වැටුප්.
•වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණයක් , විදේශීය පුහුණු අවස්ථා, නවාතැන් ඇතුළු සියළු පහසුකම් නොමිලේ.
EPF / ETF
• විදේශ සංචාර/ විදේශ පුහුණු

ඔබේ සිහින යථාර්තයක් කරගන්න අදම අපත් සමග අත්වැල් බැඳගන්න...
පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අපගේ දුරකථන අංකයට කතා කර සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා දිනයක් වෙන් කරගන්න. (job bank එකක් නොවේ.)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Marketing
Job Type : Full time
Apply Via : 0716836831
For sell
Gampaha, Kadawatha
Ad ID 4430

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka