පිරිමි සැලුන් එකක් සදහා පළපුරුදු සේව

Published by D K 2018-10-16 11:10:37 Gampaha, Gampaha

ගමපහ බැලුම්මහර අලුතින් විවුර්ත කරන ලද පිරිමි සැලුන් එකක් සදහා පළපුරුදු සේවකයෙක් අවශ්‍යයි. දුර පළාත් වලින් උවද , නැවතීමට පහසුකම් ඇත . 0772697965 \ 0766820310

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Fashion
Job Type : Full time
Apply Via : call
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 14643

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads