යතුරුපැදි මැකෑනික් වරුන් - පිළියන්දල

Published by K N Moters 2018-07-01 13:07:26 Colombo, Piliyandala

පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ බජාජ් යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා සහ සේවා ස්ථානයක් සදහා මැකෑනික් වරුන් සහ සේවකයන් අවශ්‍යයි.

Jobs in Srilanka
Industry : Engineering
Job Type : Full time
Apply Via : යතුරුපැදි මැකෑනික් වරුන්
For sell
Colombo, Piliyandala
Ad ID 1067

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka