යතුරුපැදි මැකෑනික් වරුන් - පිළියන්දල

Published by K N Moters 2018-07-01 13:07:26 Colombo, Piliyandala

පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ බජාජ් යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා සහ සේවා ස්ථානයක් සදහා මැකෑනික් වරුන් සහ සේවකයන් අවශ්‍යයි.

Jobs in Srilanka
Industry : Engineering
Job Type : Full time
Apply Via : යතුරුපැදි මැකෑනික් වරුන්
For sell
Colombo, Piliyandala
Ad ID 1067

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads