අප දිවයින පුරා ප‍්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික ර

Published by KESARA 2018-10-20 14:10:03 Colombo, Nugegoda

අප දිවයින පුරා ප‍්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික රෝහල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ පහත සදහන් ඇබෑර්තු සදහා වයස 18-50 අතර පුහුණු / නුපුහුණූ සේවකයින් සියලූම අංශ සදහා කඩිනමින් අවශ්‍යයි

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : General
Job Type : Full time
Apply Via : all
For sell
Colombo, Nugegoda
Ad ID 15457

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka