අප දිවයින පුරා ප‍්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික ර

Published by KESARA 2018-10-20 14:10:03 Colombo, Nugegoda

අප දිවයින පුරා ප‍්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික රෝහල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ පහත සදහන් ඇබෑර්තු සදහා වයස 18-50 අතර පුහුණු / නුපුහුණූ සේවකයින් සියලූම අංශ සදහා කඩිනමින් අවශ්‍යයි

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : General
Job Type : Full time
Apply Via : all
For sell
Colombo, Nugegoda
Ad ID 15457

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads