ගුවන්තොටුපළ රැකියා ඇබෑර්තු • *සීමිත ඇ

Published by quik jobs 2018-10-19 14:10:49 Colombo, Colombo 1

ගුවන්තොටුපළ රැකියා ඇබෑර්තු\r\n\r\n• *සීමිත ඇබෑර්තු ප්‍රමාණයකි.\r\n• *ගුවන්තොටුපළ,මෙම ආයතන සදහා බදවා ගැනීම් කඩිනමින්\r\n• *කේටරින්,ක්ලීනින්,කාර්ගෝ\r\n• *35000ට වැඩි වැටුපක්\r\n• *වයස 18-50 අය අමතන්න\r\n

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 35000
Industry : Travel
Job Type : Full time
Apply Via : all
For sell
Colombo, Colombo 1
Ad ID 15308

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka