අප කුරුණෑගල පුද්ගලික සමාගම සදහා කඩින

Published by quik jobs 2018-10-19 14:10:25 Colombo, Battaramulla

අප කුරුණෑගල පුද්ගලික සමාගම සදහා කඩිනමින් දුරකථන ක‍්‍රියාකරවන්නියන් අවශ්‍යය වී ඇත.
0702184000/0702094000

සුදුසුකම්

 වයස 18-25 අතර
 වැටුප 35000 - 45000 අතර
 මාස 3කින් පසු වැටුප් වැඩිවීමක්
 ඉරිදා පෝය සහ රජයේ නිවාඩු ලැබේ.
 චතුර කතිකත්වය විශේෂයි.
 වැඩ කල යුතු කාලය උදේ 8.30 සවස 4.30

සීමිත පිරිසක් බදවා ගැනේ
දැන්ම අමතන්න0702094000/0702184000

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 15000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : age 18-45
For sell
Colombo, Battaramulla
Ad ID 15316

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka