අප කුරුණෑගල පුද්ගලික සමාගම සදහා කඩින

Published by quik jobs 2018-10-19 14:10:25 Colombo, Battaramulla

අප කුරුණෑගල පුද්ගලික සමාගම සදහා කඩිනමින් දුරකථන ක‍්‍රියාකරවන්නියන් අවශ්‍යය වී ඇත.
0702184000/0702094000

සුදුසුකම්

 වයස 18-25 අතර
 වැටුප 35000 - 45000 අතර
 මාස 3කින් පසු වැටුප් වැඩිවීමක්
 ඉරිදා පෝය සහ රජයේ නිවාඩු ලැබේ.
 චතුර කතිකත්වය විශේෂයි.
 වැඩ කල යුතු කාලය උදේ 8.30 සවස 4.30

සීමිත පිරිසක් බදවා ගැනේ
දැන්ම අමතන්න0702094000/0702184000

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 15000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : age 18-45
For sell
Colombo, Battaramulla
Ad ID 15316

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads