හබරනින් නව නිවසක් විකිණීමට ඇත

Published by Prasad 2018-12-04 07:12:50 Anuradhapura, Habarana

නවීන පන්නයට සාදා ඇත හෝටල් වියාපාරයට උවද සුදුසු පරිසරයක් ඇත cctvකැමරා සවිකර ඇත ඉඩම අක්කරයක් ඇත එක කාමරයක් a/c කර ඇත

Houses
Size (S.F) : 450
Bed Rooms : 4
Bath Rooms : 2
Address : Nandana niwasa ,Threesinghagama,Habarana
For sell
Anuradhapura, Habarana
Ad ID 19177

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka