ගාල්ල දෙනියාය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අ

Published by Chami 2018-11-07 10:11:09 Ratnapura, Embilipitiya

👉ගාල්ල දෙනියාය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා \r\n👉සුරියකන්ද බුත්කන්ද ප්‍රදේශයේ\r\n👉නිස්කලංක පරිසරයෙන් \r\n👉අක්කරයක අගනා ඉඩමක් \r\n👉පිරිසුදු ඔප්පුව \r\n👉ජලය විදුලිය සමග\r\n👉ඉඩමේ සම්පූර්ණ තේ වගා කර ඇත\r\n👉සාමන්‍ය වශයෙන් මසකට දළු කි.650 නෙලීමට හැක\r\n👉මිට අමතර පොල් ගස් 15 කොස් ගස් 14ක් සහ කළුවර ගස් 2ක් ඇත.\r\n👉9×4 ගෙයකින් සමන්විත වේ.\r\n👉මිල ලක්ෂ 50යි.\r\n👉මිල ගනන් ඉඩම බැලීමෙන් පසුව සකච්ඡා කර ගත හැක\r\n👉ගැනුම් කරුවන් පමනක් අමතන්න🙏🙏\r\n👉0714816075\r\n👉0763156658

Land
Land Type : Other
Land Size : 160 p Perches
Address : සුරියකන්ද බුත්කන්ද
For rent
Ratnapura, Embilipitiya
Ad ID 17231

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka