කඩ කාමරයක් විකිණීමට ගම්පහ උසාවියට යා

Published by Ikram yakeem 2020-02-21 08:02:39 Gampaha, Gampaha

කඩ කාමරයක් විකිණීමට ඇත ගම්පහ සනස චතුරශ්‍රයෙ. ප්‍රදානාන මාර්ගයේ උසාවියට යාබදව.

1. Tiled Attach Toilet.
2. Shutter front closure
3. On the First Floor.

දැනට කුලයට දි තිබෙන අතර එය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා හැකිය.

වැඩ් විස්තර සදහා
0706315629

Commercial Property
Property Type : Shop
Size (S.F) : 110
Address : ගම්පහ
For rent
Gampaha, Gampaha
Ad ID 26151

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka