කඩ කාමරයක් විකිණීමට ගම්පහ උසාවියට යා

Published by Ikram yakeem 2020-02-21 08:02:39 Gampaha, Gampaha

කඩ කාමරයක් විකිණීමට ඇත ගම්පහ සනස චතුරශ්‍රයෙ. ප්‍රදානාන මාර්ගයේ උසාවියට යාබදව.

1. Tiled Attach Toilet.
2. Shutter front closure
3. On the First Floor.

දැනට කුලයට දි තිබෙන අතර එය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා හැකිය.

වැඩ් විස්තර සදහා
0706315629

Commercial Property
Property Type : Shop
Size (S.F) : 110
Address : ගම්පහ
For rent
Gampaha, Gampaha
Ad ID 26151

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads

Free Ads Sri Lanka, Free classifieds, Free ads sri lanka and classifieds, නොමිලේ Ad, buy and sell sri lanka, classifieds ads, free ads, everything for sale, rent in Sri Lanka, Free Classified advertising website, Buy and Sell, Post Free Ads, Classifieds - Online Selling in Sri Lanka, It is the best leading classifieds, Latest free ads, Sri Lanka Free Ads Sri Lanka Post Free Ads, Classifieds, නොමිලේ දැන්වීම, Advertising Advertisement All Free, Ads Lanka free ad sri lanka, free classified ads sri lanka,online,car sale ads,buy sell cars,post online,Free Classifieds and Online Shopping in Sri Lanka, Classified Ads Sri Lanka - Buy, Sell & Save or Post Your Ads, post a classified ad, sri lanka free ads,free ads in sri lanka, sri lanka buy and sell sites, Free Classified Ads In Sri Lanka, Post Free Ads, Promote online business, Free Classified Ads in Sri Lanka, Buy Sell Rent anything, FREE Online Classified Ads, Buy & Sell In Sri Lanka, Free Ads Sri Lanka, Free classifieds, Free classifieds in Sri Lanka, Post free classified ads, Online Free Classified Advertising in Sri lanka, classified Ads. Sri Lanka Classifieds, Sri Lankan Classifieds, srilanka srilankan advertisements, Residential Properties, Post Free Classified Ads to buy, sell, & trade! New/used or discounted services worldwide Free Advertising, free ad of your business, Free Ads Sri Lanka, Post Free Ads, Classifieds, Free Ads Sri Lanka Post Free Ads, Classifieds, නොමිලේ දැන්වීම, All Free Ads Lanka, free ad sri lanka , Post free job ads, Free ads sri lanka and classifieds, නොමිලේ Ad, buy and sell sri lanka, add classifieds free ads posting, car, property, vehicle, online selling , free ads, Free Local Classifieds Ads, ads from all over Sri Lanka, Post your ad for Free, free classifieds, free ads lanka, classified ads lanka, post free lanka, classified ads lanka, free classified sites, online classifieds sri lanka, free classified website, free classifieds in Sri Lanka, Buy, sell, exchange items and services, posting free ads, new buyers and sellers sri lanka, Post Your Free Ads, Create Free Business Page, Promote your items, Free classified ads in Sri Lanka. free classified site to buy sell, Free Classifieds sites in Sri Lanka

Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka