අංගනයක් සහිත ගබඩා සංකීර්ණයක් බදු දීම

Published by Isuru Jayalath 2019-02-10 18:02:46 Anuradhapura, Anuradhapura

වාහන අංගනයකට, කර්මාන්තශාලාවකට​, ධාන්‍ය ගබඩා කිරීමට,හරිත වගාවකට හෝ ජලය ආශ්‍රිත ඕනෑම කටයුත්තකට සුදුසු තෙකලා විදුලිය,වගා ලිඳක් සහිත ජල පහසුකම් සහ ප්‍රධාන පිවිසුම අසල ආරක්‍ෂක කුටියක් සහිතව අක්කර එක හමාරක තැනිතලා ඉඩමක පිහිටා ඇති අංගනයක් සහිත ගබඩා සංකීර්ණයක් අනුරාධපුර​-කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ අනුරාධපුරයට කිලෝමීටර් 6ක් නුදුරින් ශ්‍රාවස්තිපුර ප්‍රදේශයේ බදු දීමට ඇත​.

Commercial Property
Property Type : Warehouse/Storage
Size (S.F) :
Address : කුරුනෑගල පාර​,ශ්‍රාවස්තිපුර,අනුරාධපුර.
For rent
Anuradhapura, Anuradhapura
Ad ID 23091

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka