මාතර සුජාත රාහුල විදුහල් සඳහා ලකුණු 100

Published by Priyantha 2019-01-26 15:01:12 Matara, Matara

පර්චස් 10 ක අගනා ඉඩමකි
සුජාත රාහුල විදුහල් සඳහා ලකුණු 100/100 ලැබෙන
ගලුපාරට 400m පමන ඇති ඉඩම විකිනීම සඳහා ඇත.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 10 Perches
Address : වෙලේගොඩ මාතර
For sell
Matara, Matara
Ad ID 22536

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads