මාතර සුජාත රාහුල විදුහල් සඳහා ලකුණු 100

Published by Priyantha 2019-01-26 15:01:12 Matara, Matara

පර්චස් 10 ක අගනා ඉඩමකි
සුජාත රාහුල විදුහල් සඳහා ලකුණු 100/100 ලැබෙන
ගලුපාරට 400m පමන ඇති ඉඩම විකිනීම සඳහා ඇත.

Land
Land Type : Residential
Land Size : 10 Perches
Address : වෙලේගොඩ මාතර
For sell
Matara, Matara
Ad ID 22536

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka