පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සේවයේ නියු

Published by Ishara Dissnayake 2018-10-14 18:10:45 Matale, Matale

බොදු ගොවි උස අඩි 5/7 (1988)අවු.30 වයසැති පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ සේවයේ නියුතු සුරා සූදුවෙන් තොර ඉතා කඩවසම් පුතුට රජයේ රැකියාවක් නියුතු සාමාන්‍ය පවුලක රෑමත් දියණියක් මව සොයයි .නවීන පන්නයේ වාහනයක් ඔහු සතුව ඇත .0662054094/0788184347

Groom
Marital Status : Unmarried
Age : 30
Marriage Proposal
Matale, Matale
Ad ID 14397
Send a message

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka