අගනා ඉඩමක් සහ නිවසක් විකිණීමට

Published by Sanka 2018-10-24 05:10:11 Moneragala, Buttala

බුත්තල නගරයට නුදුරින් පර්චස් 320 ක ඉඩම සහ ,නිදන කාමර 3ක්, සාලය,කැම කාමරය ,කුස්සිය සහ නාන කාමරය සහිත අඩක් වැඩ නිමකර ඇති නිවස (slab 1ක දමා ඇත )

විදුලිය ,ජලය ,සහ නිරවුල් ඔප්පු වලින් සමන්විත වේ .
ලක්ශ 150 ,කතා බස් කොට ගනන වෙනස් කරගත හැක .
විමසීම්; 0767929705
; 0716773610

Land
Land Type : Residential
Land Size : Perch Perches
Address : Katugahagale,buttala
For sell
Moneragala, Buttala
Ad ID 15946

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka