මේසන් බාස් වරුන් සහ ගෝලයින් අවශ්‍යයි

Published by Krishan 2018-07-13 22:07:10 Kurunegala, Kurunegala

අපගේ වැඩ බිම් වලට මේසන් බාස් සහ බාස්වරු හා ගෝලයන් අවශ්‍යයි...
*මේසන් බාස් ට රු.2000/=
*ගෝලයන්ට රු.1500/=
සති පඩි..

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 2000
Industry : General
Job Type : Full time
Apply Via : ජෝන් බාස් වරු සහ ගෝගෝලයන්
For sell
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 2552

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads