ලිපිකරු / ගිණුම් ලිපිකරු / මුදල් අයකැම

Published by ceylonads job bank 2018-11-09 16:11:49 Kandy, Kandy

STI Holdings (Pvt) Ltd ආයතනය සදහා පුහුණු , නුපුහුණු සාමාජිකයන් බදවා ගැනේ.

ලිපිකරු
ගිණුම් ලිපිකරු
මුදල් අයකැමි ඇබෑර්තු

වයස අවු.18-45ත් අතර
O/L , A/L සමත්

(LA9)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 45000
Industry : Office
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Kandy, Kandy
Ad ID 17471

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads