නව ජපන් භාෂා පාසලක් ආරම්භ කරන ලදී

Published by umendra 2019-01-03 11:01:05 Gampaha, Gampaha

ඔබ ජපානයේ සංචාරය කිරීමට පමණක් නොව, ජපන් සංස්කෘතිය පිළිබඳ අවබෝධය සහ ජපන් ජනතාවගේ සිතීමේ ක්රමවේදයන්、 ඔබේම ඇස්වලින් රට බැලීමට, එහි භාෂාව සහ සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීමට, ඔබ එහි රැඳී සිට, ඔබේ වෘත්තීය、 ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීමටත්, භාෂා වැඩසටහන් ඔබ වෙනුවෙන්。。。。
ඔබේ ඉලක්ක අතර ජපන් විශ්ව විද්යාලයක හෝ ජපානයේ රැකියා සොයා ගැනීමට ඔබ වෙනුවෙන්。。。。අප සිටි.
ජපානයේ ඔවුන්ගේ ව්යාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා ජපන් සමාගම් දක්ෂතා ඇති විදේශ ශ්රමිකයින් බඳවා ගැනීමේ උනන්දුවක් දක්වනවා.
වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න.0770624877 , 0112388662

Overseas Education
For sell
Gampaha, Gampaha
Ad ID 21273

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka