උසස් තත්වේ සංගීත භාණ්ඩ ඉතා අඩු මිලට

Published by Dinesh Chandimal 2019-04-23 12:04:11 Colombo, Colombo

උසස් තත්වේ සංගීත භාණ්ඩ ඉතා අඩු මිලට ( High quality musical instruments for the lowest price )
Music කඩේ ( Hotline - 076 99 55 107 )

නවතම ආනයනික සංගීත භාණ්ඩ තොග පැමිණියා.

උසස් තත්වේ සංගීත භාණ්ඩ ඉතා අඩු මිලට

High quality musical instruments for the lowest price

Made in Japan, Malaysia, Indonesia, China.

More than 20 different brands
More than 20 different colors
Matte finish/Gloss finish
acoustic/Semi acoustic/ etc...
S cut design/ F cut design/ Full box
Light weight design
Allen key adjustments available/ Rod available

Hotline - 076 99 55 107

Violins

*Lark
*Super Lark
*Supreme Lark

#Guitarstands
#Notationstands
#Melodicas
#Flutes
#Drumsets
#leadguitar
#Bassguitars
etc.....

Now available at Music kade

ISLAND WIDE DELIVERY

Address - 12/B Pokuna road, Kawdana, Dehiwala
( Search for us in google maps )

Hot line - 0769955107

Whatsapp,Viber,Imo - 0769955107

Facebook - www.facebook.com/musickadeSL

Musical Instruments
Condition : New
For sell
Colombo, Colombo
Ad ID 24361

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka