මුහුද අද්දර අගනා ඉඩමක් විකිණිමට

Published by sajeewa silva 2019-01-22 10:01:01 Kalutara, Kalutara

කථතර කටුකුරැන්ද මුහුද අද්දර අගනා ඉඩමක් විකිණිමට
Small Hotel ,Restaurants,Cabana,Guest house,Wedding Hall සදහා වඩාත් සුදුසුයි
තරැ පන්තියේ Hotel සමුහයක් අවට පිහිටා ඇත (Anantara resort,Avani resort,Seagate hotel,Aprima hotel)
දැනට ආදායම් ලැබෙන පොල් ගස් 25 පමණ ඉඩමේ පිහිටා ඇත
පිරිසිදු ඔප්පු
ඉඩම වේරළ සංරක්ෂන දේපාර්තමේන්තුවේ අනුමත කර ඇත
ආනාගත අයෝජනයට කදිම ඉඩමකි

Land
Land Type : Commercial
Land Size : 35 Perches
Address : st sebastion road,katukurunda
For rent
Kalutara, Kalutara
Ad ID 22279

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads