සා/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය O/L

Published by Nisalka Oshadha 2018-11-14 00:11:57 Galle, Galle

සා/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති
දක්ෂ සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබයි

ගාල්ල ,රත්ගම, හික්කඩුව, ගෝනාපීනුවල, බද්දේගම, පෝද්දල, තෙලිකඩ, හපුගල සහ ඒ අවට ප්‍රදේශ වලට පැමිණ පංති පවත්වනු ලැබේ.

*පරිගණක දැනුම මුල සිට සරලව
*සෑම පාඩමක් ආරම්භයේදිම නිබන්ධනයක්
*ප්‍රාෙයා්ගික පුහුණුව පංති කාල සිමාවේදීම ලබා දීම
*සෑම මසක් අවසානයේ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සාකච්ජාව

නිසැකව A සාමාර්ථයක් ලබා ගැනීමට ඇති එකම මග

නිසල්ක ඹ්ෂාධ
cert,cab University Of Colombo
National Diploma In ICT
Cisco A+

Tuition
Tuition Type : Class
For sell
Galle, Galle
Ad ID 17834

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka