සාලිය වැව අක්කර දෙකේ ඉඩමක් අඩුවට ලක්ශ

Published by Dilshan 2020-09-09 11:09:59 Anuradhapura, Anuradhapura

සාලියවැව සම්පූර්ණ අක්කර දෙකම ලක්ශ 25යි පොල් ගස් 15 දුම්කොල අක්කර බාගයක් සහ ගෝවා වගාකර ඇත.කම්බි දමා වැටක් ගසා වට කර ඇති අතර ඉඩමටම විශාල පාරක් ඇත ජල විදුලි පහසුකම් ද ඇත..ඉක්මනින් විකිනේ සල්ලි හදිස්සියක් බැවින් ගන්න තව අඩු කරන්න පුලුවන්

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : අ Acres
Address : සාලියවැව
For sell
Anuradhapura, Anuradhapura
Ad ID 27931

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka