වයඹ හා ඌව පළාතේ ඉඩම් අවශ්‍යයි

Published by Vathnara Holdings Pvt Ltd 2018-12-24 12:12:49 Kurunegala, Kurunegala

කුරුණෑගල , පුත්තලම , මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයන්හි වියලි කලාපයට අයත් ප්‍රදේශවල පමණක් අක්කරයකට වැඩි ඉඩම් වාර්ෂික කුලී පදනමමත වහාම අවශ්‍යයි .

Land
Land Type : Agricultural
Land Size : Upto Acres
Address : 2nd Lane , Siyane Road , Gampaha
For rent
Kurunegala, Kurunegala
Ad ID 20677

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads
Web Design Sri Lanka Web Development Sri Lanka Web Design Company In Sri Lanka