සේදුම් යන්ත‍්‍ර ක‍්‍රියාකරුවන්

Published by ceylonads job bank 2018-11-09 11:11:36 Gampaha, Wattala

ඊ.ඒ.එම්.මැලිබන් ටෙක්ස්ටයිල්ස් මහියංගනය (පුද්) සමාගම සදහා පුහුණු / නුපුහුණු සාමාජිකයන් බදවා ගැනේ.

සේදුම් යන්ත‍්‍ර ක‍්‍රියාකරුවන්
අත් උදව්කරුවන්
තත්ත්ව පරීක්ෂක

වසරකට දෙවරක් ප‍්‍රසාද දීමනා
උත්සව අත්තිකාරම්
වැටුප් අත්තිකාරම්


(278)

Jobs in Srilanka
Salary : Rs. 37000
Industry : General
Job Type : Full time
Apply Via : Phone
For sell
Gampaha, Wattala
Ad ID 17430

Visit member's page

Do you need advertise with us?

Post Free Ad Banner Ads